top of page

Støtteordninger for biovarmeanlegg

Innovasjon Norge

Støtte for gårdsvarmeanlegg 

 

Les om hele ordningen her

Programmet kan gi investeringsstøtte til fornybare energiløsninger på gårdsbruk i fra bioenergi, solenergi eller varmegjenvinning, både til næringsvirksomhet og til bolig. Her finner du en oversikt over hvem som kan søke og betingelser.

 

Hvem kan søke

 • Bønder og skogeiere

 • Energianlegg til næringsformål

 

Det kan gis tilskudd til nyinvesteringer i:

 • Energisentral

 • Nytt varmeanlegg og distribusjonsnett

 • Flislager for inntil 1 års forbruk av flis

 • Varmeavgivelsesenheter til næringsbygg

 • Biooljekjel til korntørke i kombinasjon med biobrenselanlegg for fast brensel.

 • Varmepumper (væskebasert), varmegjenvinningsanlegg der grunnlasten er basert på fornybar energi

 • Solcelleanlegg og solfangere der energien nyttes til næringsformål på landbrukseiendommen

 

Anlegget skal levere energi til næring alene eller sammen med leveranse til boliger. Dette kan støttes med inntil 35 prosent og maks. kr. 1 000 000. Det er en forutsetting av det monteres energimåler og at eiendommen kan dokumentere avgiftspliktig omsetning. Det gis ikke støtte til utstyr for brenselsproduksjon, transportutstyr og brukt utstyr.

Anleggene må ha tilstrekkelig lønnsomhet etter investering. Det må dokumenteres behovet for energi.  For solanlegg må det vedlegges en forbruks- og produksjonsprofil på anlegget som viser at produksjonen går til å dekke eget forbruk. i næring

Energianlegg til boligformål- bioenergi

De kan også gis støtte til å bygge nyinvesteringer i fyringsanlegg for bolighus på gardsbruk. Total kostnad til fyrrom, energianlegg og/eller varmeinstallasjon må overstige kr. 150 000 inkl. mva. Kjøp og installasjon av ny fyrkjel skal være en del av tiltaket.

 

Det kan gis støtte med inntil:

 • 50 000 kroner for ved- og halmanlegg

 • 60 000 kroner for flis-/pellets- og brikettanlegg

 

Definisjoner

Landbrukseiendom er eiendom med samlet areal jord og skog over 100 daa, eller mindre eiendommer som mottar tilskudd til jordbruksproduksjon.

Enova

Støtte for varmesentraler

 

Les om hele ordningen her

Støtte til varmesentraler for bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på fornybare energikilder.

bottom of page