top of page

Personvernerklæring

 

BioLand tar beskyttelsen av dine personopplysninger på alvor. Vi vil at du skal vite når vi registrerer opplysninger, og hvordan vi bruker dem. Bioland, er ansvarlig for databehandlingen i henhold til EUs personvernforordning implementert i norsk rett.

I. Generelt om databehandlingen

1. Omfanget av behandlingen av personopplysninger

I hovedsak behandler vi personopplysninger fra våre brukere kun i den utstrekning det er nødvendig for å levere et funksjonsdyktig nettsted og vårt innhold og våre tjenester. Behandlingen av personopplysninger fra våre brukere skjer regelmessig kun med samtykke fra brukeren. Ett unntak gjelder i slike tilfeller der det av faktiske grunner ikke er mulig å innhente et samtykke på forhånd, og behandlingen av opplysningene er tillatt etter gjeldende lov.

2. Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

Hvis vi innhenter et samtykke for behandling av personopplysninger fra den berørte personen, er art. 6 avs. 1 lit. a GDPR rettslig grunnlag. Ved behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den berørte personen er part i, er art. 6 avs. 1 lit. b GDPR rettslig grunnlag. Dette gjelder også for behandling som er nødvendig for å gjennomføre tiltak før en kontrakt inngås. Hvis behandlingen er nødvendig for å beskytte selskapets eller tredjeparts legitime interesser, og de ikke veier tyngre enn den berørtes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter, er art. 6 avs. 1 lit. f GDPR rettslig grunnlag for behandlingen.

3. Sletting av opplysninger og lagringsvarighet

Personopplysningene til den berørte personen vil bli slettet eller blokkert så snart formålet med lagringen bortfaller. Lagring kan skje utover dette dersom dette er bestemt av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i EU-forordninger, lover eller andre forskrifter som er pålagt den ansvarlige. Opplysninger blokkeres eller slettes også når en lagringsperiode foreskrevet av de nevnte standarder, utløper, med mindre opplysningene må lagres lenger for å inngå eller oppfylle en kontrakt.

4. Klargjøring av nettstedet og opprettelse av loggfiler

Vi og visse tredjepartstjenester kan hende bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier i alle våre tjenester.

 

Disse teknologiene brukes for det meste for stabilitets‑, sikkerhets‑, funksjonalitets‑, resultat‑ og annonseformål.

 

Du skal selv kunne blokkere, velge bort eller på annen måte administrere slike sporingsteknologier via dine nettleserinnstillinger eller andre kilder – men legg merke til at dette vil kunne påvirke negativt hvordan du opplever våre tjenester.

 

Vi bruker også cookies:

 

Session (Transient) cookies: These cookies are erased when you close your browser, and do not collect information from your computer. They typically store information in the form of a session identification that does not personally identify the user.

 

Persistent (Permanent or Stored) cookies: These cookies are stored on your hard drive until they expire (i.e. the are based on a set expiration date) or until you delete them. These cookies are used to collect identifying information about the user, such as Web surfing behavior or user preferences for a specific site.

Take a look at the table below to view which cookies Wix places on Wix sites:

Cookie name

Life span

Purpose

svSession

Permanent

Communication between site owner and visitor (Wix Chat)

hs

Session

Security

XSRF-TOKEN

Persistent cookie

Security

smSession

Two weeks

Identifies logged in site members

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of numbers and letters)

Permanent

Security

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of numbers and letters)

Permanent

Security

 

 

 

II. Formålet med databehandlingen

Med henvisning til redegjørelsene under I.2. blir personopplysninger også behandlet uten ditt eksplisitte samtykke til følgende tjenesteformål:

 • Administrasjon og vedlikehold av nettstedet 

 • Tilgjengeliggjøring av tjenester som er etterspurt av deg 

 • Behandling av kontaktforespørsler 

 • Oppfyllelse av forpliktelser og plikter som er foreskrevet i henhold til lov, forskrifter, EUs forskrifter eller offisielle forordninger 

 • Administrere forholdet mellom BioLand og kunde samt nyhetsbrevutsendelse.

 

For følgende formål blir dine personopplysninger kun behandlet etter at du har gitt ditt samtykke:

• Utsendelse av nyhetsbrev

III. Sikkerhet

BioLand bruker velprøvde tekniske og organisatoriske hjelpemidler for å sikre sikkerheten og konfidensialiteten til dine personopplysninger. Vi oppdaterer og forbedrer regelmessig disse hjelpemidlene i henhold til stadig skiftende lovkrav og tilgjengelig teknologi. Nettstedet vi bruker er WIX.

 

IV. Tilgang til opplysninger

Dine opplysninger kan gjøres tilgjengelig for formålene som er angitt i II.:

 • medarbeiderne til de ansvarlige i sin egenskap av tjenesteytere og/eller interne behandlere og/eller systemadministratorer

 

V. Utlevering av opplysninger

Selv uten ditt eksplisitte samtykke er ansvarlige autorisert til å utlevere dine opplysninger for de formålene som er nevnt i II, til tilsynsorganer, juridiske myndigheter samt alle andre rettssubjekter som det er lovlig å gi opplysninger til for å oppfylle de nevnte formålene. Dine opplysninger vil ikke bli offentliggjort.

Rettighetene til en berørt person i henhold til GDPR:

 • Rett til informasjon – I henhold til art. 15 GDPR har en berørt person rett til å få tilgang til sine personopplysninger samt visse opplysninger om behandlingen av disse.

 • Rett til korrigering – I henhold til art. 16 GDPR har en berørt person rett til å kreve korrigering av uriktige personopplysninger samt komplettering av ufullstendige personopplysninger. 

 • Rett til sletting – Under visse forutsetninger har en berørt person rett til å få slettet sine personopplysninger i henhold til art. 17 GDPR. Dette er den såkalte «retten til å bli glemt». 

 • Rett til begrensning av behandling – Under visse forutsetninger har en berørt person i henhold til art. 18 GDPR rett til å få begrenset behandlingen som den ansvarlige gjennomfører. 

 • Rett til dataoverførbarhet – I henhold til art. 20 GDPR har den berørte personen rett til motta de aktuelle personopplysningene i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format (og under visse forutsetninger rett til å formidle disse opplysningene til en annen ansvarlig). 

 • Innsigelsesrett – I henhold til art. 21 GDPR har den berørte personen under visse forutsetninger rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av sine personopplysninger. Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger som vi behandler på grunn av interesseavveining. 

 

VII. Beskyttelse av mindreårige

Personer under 18 år skal ikke sende oss noen personopplysninger uten samtykke fra foreldre eller foresatte. Vi ber ikke om personopplysninger fra barn og ungdom. Vi samler bevisst ikke inn slike opplysninger og gir dem heller ikke videre til tredjepart.

VIII. Lenker til nettsteder av andre leverandører

Vårt nettbaserte tilbud inneholder lenker til tredjeparts nettsteder som andre selskaper og/eller personer er ansvarlige for. Vi påtar oss ikke noe ansvar for at tilbydere av andre nettsteder overholder personvernreglene.

VIIII. Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan bli endret. Det anbefales derfor å lese personvernerklæringen regelmessig og referere til gjeldende versjon.

X. Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler.

 

XI. Bruk av sosiale medier og nettstedsanalyse

På vårt nettsted bruker vi følgende sosiale medier: 

 • Facebook 

 • Youtube

 • Google Maps 

 • Google Adwords

 • Google Analytics

 

XII. Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om behandling av personopplysninger ved BioLand AS på post@bioland.no eller tlf. 61604760.

bottom of page